Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Groeiinzicht COMV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en wil de privacy respecteren. In deze privacyverklaring vind je de nodige informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Groeiinzicht COMV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).

Daarom:

 • Verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Is de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen wij om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wijzen wij jou op je rechten omtrent jouw persoonsgegevens en willen we deze graag respecteren.

Als Groeiinzicht COMV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@groeiinzicht.be

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsmailing(s), gebruik maakt van onze diensten of deelneemt aan een activiteit, vragen we je om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze kernactiviteiten te kunnen uitvoeren. De persoonlijke data worden opgeslagen op beveiligde computers, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Communicatie via e-mail
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor die situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers.

Nieuwsmailings
Bij elke mailing vind je onderaan een link om je persoonsgegevens zelf aan te passen of om je uit te schrijven. Als je je gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt halen, dan kan je ook contact opnemen via info@groeiinzicht.be

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Groeiinzicht COMV ter uitvoering van een onderlinge overeenkomst
 • het versturen van nieuwsmailings mits jouw toestemming hiervoor

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, (factuur)adres / domicilie, telefoonnummer, e-mail, organisatie

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Je persoonsgegevens die je met ons deelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsmailings

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

We kunnen ook jouw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn
Groeiinzicht COMV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten van betrokkenen
Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan Groeiinzicht is verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op via info@groeiinzicht.be

Vragen en feedback
Bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je altijd contact met ons opnemen via info@groeiinzicht.be

Wijziging privacybeleid
We kijken ons privacybeleid regelmatig na en passen het aan bij eventuele veranderingen. De laatste wijziging gebeurde op 19 mei 2018. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.